top of page
Fontana, Džuzepė (1716-1773)

 

Giuseppe Fontana (III), Juozapas Fontana

Gimė Varšuvoje, bet jo tėvas Džuzepė Džakomas Fontana kilo iš Mendrizijaus (Mendrizijotas)

Produktyviausias Tičino kilmės architektas kada nors dirbęs LDK žemėse. Laikomas vienu žymiausių XVIII a. LDK architektų. Buvo vienu iš tų kūrėjų, kurie prisidėjo prie modernaus ir savito Vilniaus baroko architektūros stiliaus vystymo. Lietuvoje dirbo nuo 1738 m. Pradžioje - Vilniuje. Ten jis nuomavosi namą Pilies gatvėje. Vėliau, nuo 1742 m., persikėlė į rytines LDK žemes. Daugiausiai projektavo Vitebske. Iš viso jam priskiriama apie 40 pastatų visoje LDK teritorijoje. Didžioji jo palikimo dalis XIX-XX a. buvo sunaikinta. Dž. Fontano palikimą sudaro ne tik pastatai: yra žinomas jo nupieštas nedidelio rytinės LDK miestelio, Šklovo, vaizdas.

Objektai LDK teritorijoje, prie kurių sukūrimo bent dalinai prisidėjo:

Bialyničai (Бялынічы): Basųjų karmelitų bažnyčia ir vienuolynas (1968 m. sugriauta)

Bychavas (Быхаў): Sapiegų pilies perstatymas (liko griuvėsiai)

Brestas: *Šv. Barboros basųjų Trinitorių bažnyčia (neišliko)

Budslavas (Будслаў): Bernardinų bažnyčia
Faščovka (Фашчаўка): Jėzuitų bažnyčia (1962 m. sugriauta)
Gardinas:

*Basųjų karmelitų bažnyčia (neišliko)

Sapiegų rūmai (neišliko)

Ivenčius (Івянец): *Pranciškonų bažnyčia
Kamenas (Камень): Pranciškonų bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Kotčinas (Котчына): *Dominikonų bažnyčia (po 1945 m. nugriauta)
Kubličai (Кублічы): parapinė bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Lužkai (Лужкі): *Pijorų bažnyčia (eskizas paruoštas brolio Džakomo Fontanos)
Medilas (Мядзел): Basųjų karmelitų bažnyčia
Naugardukas: *Švč. Mergelės Marijos vardo dominikonių bažnyčia (neišliko)

Orša (Орша): Jėzuitų bažnyčia (neišliko)
Selišča (Селішча): *Bernardinų bažnyčia (XIX a. perstatyta)
Sjanas (Сянно): *Pranciškonų bažnyčia (sugriauta 1844 m.)
Slanimas: Sapiegų rūmai (neišliko)
Smalėnai (Смаляны): *Domininkonų bažnyčia (dabar griuvėsiai)
Stalovičai (Сталовічы): Maltos ordino bažnyčia (pabaigta J. Glaubitzo)
Tarakonai (Таракані): *Bazilijonų bažnyčia (neišliko). Šiandien toje vietoje yra Imianino (Імянін) kaimas.

Vitebskas:

Bernardinų Šv. Antano bažnyčia ir vienuolynas (1956 m. nugriauta)

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo ir Šv. Juozapato Unitų katedra (nuo 1799 m. stačiatikių Marijos žengimo į dangų katedra, 1938 m. nugriauta, apie 2010 m. atstatyta)

Bazilijonų vienuolynas (1938 m. nugriautas)

Parapinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia (1962 m. nugriauta)

Pijorų bažnyčia ir kolegija (1930 m. nugriauta)

*Jėzuitų Šv. Juozapo bažnyčia (nugriauta XX a. 4 dešimtmetyje)

*Unitų Kristaus Prisikėlimo bažnyčia („Rinkos aikštės bažnyčia”, 1938 m. nugriauta, apie 2008 m. atstatyta)

*Stačiatikių Švč. Trejybės cerkvė (1930 m. nugriauta)

Veina (Вейна): *Unitų bažnyčia, medinė (1930 m. nugriauta)

Vilnius:

Pijorų bažnyčia ir vienuolynas (neišliko)

Sapiegų rūmai Antakalnyje

*Dombrovskių rūmai (neišliko)

*Sluškų rūmai
*Namai Tilto gatvėje (nr. 1⁄2)

Vistyčai (Вістычы): *Cistercų bažnyčia (dabar unitų bažnyčia)

Zelva (Зэльва): Pijorų bažnyčia (dabar griuvėsiai)

Paaiškinimai:

Paryškinti objektai išliko iki mūsų dienų

Jei pavadinimas parašytas normaliu šriftu - objektas neišliko

* - spėjama autorystė

Su asmeniu susijusi literatūra:
  • Wojciech Boberski, Dzieje Fary w Witebsku i jej architektoniczne przemiany, Sztuka kresów Wschodnich, Kraków 1999, t. 4, 33-60.

  • Wojciech Boberski, Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski perwowzór, Biuletyn Historii Sztuki, Tom 62, Numer 1/2 (2000), 105-52.

  • Wojciech Boberski, Fontana Józef (Giuseppe) III, Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 42, München-Leipzig, 2004, 126-128.

  • Auksė Kaladžinskaitė, Nauji architektūros istorijos šaltiniai: architektas Juozapas Fontana, Menotyra 4, 2012, 285-300.

  • Auksė Kaladžinskaitė, Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose, XVIII a. studijos: Lietuvos didžioji Kunigaikštystė tarp tradicijų ir naujovių, Vilnus 2014, 242-259.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część II, t. 5: Kościoły Nowogródka, Kraków 2017.

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2013. 

  • Mindaugas Paknys, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009, 88-89.

 
Projekto šaltiniai ir istoriografija
bottom of page