top of page
Rinktinė literatūra

 

 1. Allgemeines Künstler-Lexicon, Band 42, München-Leipzig 2004.

 2. Baronas Darius, Italų pėdsakai Lietuvoje XVI a. antroje pusėje: integracijos būdai ir eiga, Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai, Vilnius 2016, 300-314.

 3. Baranowski Andrzej Józef, Między Rzymem a Wilnem. Magnackie fundacje sakralne w WXL w czasach kontrreformacji na tle polityki dynastycznej w Europie Środkowej, Warszawa 2006.

 4. Bernatowicz Tadeusz, Miles Christianus et Peregrynus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji Nieświeskiej, Warszawa 1998.

 5. Bernatowicz Tadeusz, Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku, Sztuka ziem Wsschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2000, 15-26.

 6. Betlej Andrzej, Nowe wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, Przegląd Wschodni, 1(21), 1999, 124-130.

 7. Bissone. Terra di Artisti, Arte ed storia, dicembre 2008, Lugano.

 8. Boberski Wojciech, Dzieje Fary w Witebsku i jej architektoniczne przemiany, Sztuka kresów Wschodnich, Kraków 1999, t. 4, 33-60.

 9. Boberski Wojciech, Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski perwowzór, Biuletyn Historii Sztuki, Tom 62, Numer 1/2 (2000), 105-52.

 10. Bochnak A., Giovanni Battista Falconi, Kraków 1925.

 11. Chrzanowski Tadeusz, Sztuka w Polsce: Od I do III Rzeczypospolietej, Warszawa 2008.

 12. Crivelli Aldo, Artisti ticinesi dal Baltico al Mar Nero, Locarno 1969.

 13. Czyż Anna Sylwia, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Ossolineum 2008.

 14. Čaplinskas Antanas Rimvydas, Valdovų kelias: Didžioji gatvė, Charibdė 2002.

 15. Dizionario biografico degli italiani, Roma.

 16. Donati Ugo, Breve storia di artisti ticinesi, Bellinzona 1993.

 17. Gabrus Tamara, Galenczanka Georgij, G. M. Bernardoniego projekty kościołów na Białorusi, Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, Warszawa 1995, 163-175.

 18. Guttmejer Karol, Guido Antonio Longhi. Działalność architektoniczna w Polsce, Warszawa 2006.

 19. Guida d'arte della Svizzera italiana, Bellinzona 2008.

 20. Hibbard Howard, Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-1630, London 1971.

 21. Jamski Piotr Jacek, Dekoracja rzeźbiarska kościoła Trynitarzy na Antokolu w Wilnie, 243-255.

 22. Jamski Piotr Jacek, Kaplica Św. Kazimierza w wilnie i jej twórcy, LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, Vilnius 2008, 91-112.

 23. Jamski Piotr Jacek, Pałace niedoszłego króla. Artystyczne przygotowania Kazimierza Jana Sapiehy do Sejmu Grodzieńskiego w roku 1693, Studia nad sztuką renesansu i baroku VI, Cz. 1, Lublin 2005, 53-83.

 24. Jaugaitė Rimantė, LDK dirbusių italų menininkų pėdsakai jų gimtojoje Valsoldoje XVII-XVIII a., Kursinis darbas, Kaunas, 2016 m.

 25. Kairiūkštytė-Jacinienė Halina, Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje, Vilnius 2001.

 26. Kaladžinskaitė Auksė, Architektai Fontanos Abiejų Tautų Respublikoje. Klano istorija, Menotyra, 2020, t. 27, nr. 1, 1-14.

 27. Kaladžinskaitė Auksė, Architektas Domenico Fontana: autorystės labirintuose, Menotyra 4, 2018, 259-277.

 28. Kaladžinskaitė Auksė, Nauji architektūros istorijos šaltiniai: architektas Juozapas Fontana, Menotyra 4, 2012, 285-300.

 29. Kaladžinskaitė Auksė, Vilniaus baroko mokyklos sklaida Livonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio vaivadijose, XVIII a. studijos: Lietuvos didžioji Kunigaikštystė tarp tradicijų ir naujovių, Vilnus 2014, 242-259.

 30. Kalamajska-Saeed Maria, Kościół parafialny P. W. Św. Michała Archanioła i klasztor kanoników od pokuty w Michaliszkach, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej, T. 1, Białystok 2010, 129-156.

 31. Kaminska Rūta, Construction history of Krāslava St. Louis church in the historical and artistic context of the region, Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose, Vilnius 2009, 90-112.

 32. Kamuntavičius Rūstis, Aušra Vasiliauskienė, Stefano M. Lanza, Lugano ežero pakrančių menininkai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko kūrėjai (XVI-XVIII a.), Darbai ir dienos, t. 61, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas 2013, 233-261.

 33. Kamuntavičius Rūstis, A. Vasiliauskienė, S. Lanza, „Gli artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.)“, Arte ed Storia, Lugano 2013 (agosto-ottobre).

 34. Karpowicz Mariusz, Andrea i Antonio Castello. Rzeźbiarze krakowscy XVII w., Warszawa 2002.

 35. Karpowicz Mariusz, Antonio Paracca. Architetto del Rococò estremo, Comune di Valsolda 2008.

 36. Karpowicz Mariusz, Architekt królewski Isidoro Affaitati (1622-1684), Warszawa 2011.

 37. Karpowicz Mariusz, Artisti ticinesi in Polonia nel‘500, Lugano 1987.

 38. Karpowicz Mariusz, Artisti ticinesi in Polonia nel ‘600, Ticino 1983.

 39. Karpowicz Mariusz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘600, Ticino 2002.

 40. Karpowicz Mariusz, Artisti ticinesi in Polonia nella prima metà del ‘700, Ticino 1999.

 41. Karpowicz Mariusz, Artisti Valsoldesi in Polonia nel’600 e ‘700, Como 1996.

 42. Karpowicz Mariusz, Artyści włoscy w Pożajściu. Pietro Puttini i Giovanni Merli, Rocznik Historii Sztuki, tom XXI, 1995, 317-333.

 43. Karpowicz Mariusz, Artyści włoscy w Wilnie w XVII wieku, kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, Warszawa 1995, 59-75.

 44. Karpowicz Mariusz, Artyści włosko-szwajcarscy w Polsce I połowy XVII wieku, Warszawa 2013.

 45. Karpowicz Mariusz, Carlo e Francesco Ceroni, Comune di Valsolda 1998.

 46. Karpowicz Mariusz, Da contadino a magnate. Gaspare Fodiga, architetto e scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002.

 47. Karpowicz Mariusz, Die Graubündner Künstler in Polen, Graubündner Baumeister und Stukkateure, Locarno 1997, 371-391.

 48. Karpowicz Mariusz, Isidoro Affaitati (1622-1684): Architetto valsoldese in Polonia, Valsolda 2009.

 49. Karpowicz Mariusz, Matteo Castello architekt wcześniego baroku, Warszawa 1994.

 50. Karpowicz Mariusz, Matteo Castello l’architetto del primo barocco a Roma e in Polonia, Ticino 2003.

 51. Karpowicz Mariusz, Polsko-Włoskie zwązki artystyczne, Warszawa 2012.

 52. Karpowicz Mariusz, Tomasz Poncino (ok. 1590-1659) – architekt Pałacu Kieleckiego, Kielce 2002.

 53. Karpowicz Mariusz, Wileńska odmiana architektury XVIII wieku, Warszawa 2012.

 54. Kłosowski Stanisław ed Agnieszka Szykuła-Żygawska, Antonio Pellacini de Piuro, architetto-costruttore riscoperto. I Piuresi in Polonia tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, „Plurium” V/2012, s. 18-41;

 55. Kłosowski Stanisław, Antonio Pelacini di Piuro e le opere architettoniche che gli sono state attribuite - parte II, „Plurium” VII/2014, s. 82-93;

 56. Kłosowski Stanisław, Życie i twórczość architektoniczna Antonio Pelaciniego, budowniczego bazyliki i klasztoru w Leżajsku. Almanach Leżajski. Z. 8. 2012: 7–32.

 57. Kowalczyk Jerzy, Guarino Guarini a późnobarokowa architektura w Polsce i na Litwie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, XLII, 1997, nr. 3, 179-200.

 58. Kowalczyk Jerzy, Pałace i dwory późnobarokowe w miejście sejmowym Grodnie, Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. Jerzy Lileyko, Lublin 2000, 451-472.

 59. Kowalczyk Jerzy, Późnobarokowa architektura Wilna i jej europejskie związki, Biuletyn Historii Sztuki, LV, 1993, nr.2/3, 173-188.

 60. Kowalczyk Jerzy, Rola Rzymu w późnobarokowej architekturze Polskiej, Rocznik Historii Sztuki, t. XX, Ossolineum 1994, 222-305. 

 61. Kozakiewicz Stefan, Valsolda i architekci z niej pochodzący w Polsce, Biuletyn historii sztuki i kultury, 1947 nr. 1/2, Warszawa, 306-321.

 62. Kunstfürer durch die Schweiz, B. 2: Glarus, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Bern 2005.

 63. L’architetto Gian Maria Bernardoni sj tra l’Italia e le terre dell’Europa centro-orientale, a cura di Sante Graciotti e Jerzy Kowalczyk, Roma 1999.

 64. Lietuva-Italija šimtmečių ryšiai, Vilnius 2016.

 65. ​Lietuvos dailininkų žodynas, t.1: XVI-XVIII a., Vilnius 2005.

 66. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai ir jų atkūrimas Europinės patirties kontekste, Vilnius 2009.

 67. Łopaciński Euzebjusz, Nieznane dane archiwalne do historii sztuki Wilna, Prace i materiały, t. 3, Wilno, 1938-1939, 79.

 68. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część II, t. 5: Kościoły Nowogródka, Kraków 2017.

 69. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część III, t. 4: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego wjewództwa Wileńskiego, Kraków 2011.

 70. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część IV, t. 1: Kościoły i klasztory Grodna, Kraków 2012.

 71. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część IV, t. 2: Katedra w Grodnie, Kraków 2015.

 72. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część IV, t. 3: Kościoły Grodna, Kraków 2016.

 73. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część IV, t. 4: Kościoły Grodna, Kraków 2018.

 74. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2013. 

 75. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 2: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2014. 

 76. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, część V, t. 3: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Kraków 2016. 

 77. Matušakaitė Marija, Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK, Vilnius 2009.

 78. Miłobędzki Adam, Architektura Polska XVII wieku, Warszawa 1980.

 79. Miszczak Danuta, Kalendarium prac Pawła Antoniego Fontany we Włodawie, Roczniki humanistyczne, t. XVIII, z. 5, 1970, 55-68.

 80. Morozow Walerij F., Tradycje i wpływy w barokowej architekturze Białorusi w końcu XVIII wieku, Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, Warszawa 1995, 229-245.

 81. Nolli Petra, Mauritio Pedetti, der letzte Hofbaudirektor des Hochstifts Eichstätt (1719-1799). Leben und Werk im Ubergang vom Spätbarock zum Frühklassizismus, München 1984.

 82. Paknys Mindaugas, Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio, Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, Vilnius 2006, 30-45.

 83. Paknys Mindaugas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai, Vilniaus Dailės akademijos leidykla 2009.​

 84. Paknys Mindaugas, Nowe żródła o artystach w Pożajściu w kręgu mecenatu Krzysztofa Zygmunta Paca, Buletyn Historii Sztuki, 2000, nr. 1/2,153-161.

 85. Paknys Mindaugas, Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija, Vilnius 2013.

 86. Paknys Mindaugas, Pažaislis. Menas ir istorija, Vilnius 2005.

 87. Paknys Mindaugas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia bei Laterano kanauninkų vienuolynas Antakalnyje, Vilnius 2007.

 88. Paszenda Jerzy, Kościół Bożego ciała (pojezuicki) w Nieświeżu, Kwartalnik architektury i urbanistyki, T. XXI, R. 1976, Z. 3, 195-216.

 89. Paszenda Jerzy, Kościół Jezuitów w Iłłukszcie, Budowle Jezuickie w Polsce XVI-XVIII w., T. 1, Kraków 1995, 25-51.

 90. Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija, red. Mindaugas Paknys, Vilnius 2014.

 91. Proserpi Ivano, I Tencalla di Bissone, Lugano 1999.

 92. Reklaitis Povilas, Prarastosios Lietuvos beieškant, Vilnius 1999.

 93. Samalavičius Stasys, Samalavičius Almantas, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Vilnius 1998.

 94. Samuolienė Sigita, Komaskai ir stiuko lipdyba Šiaurės Europoje bei Lietuvoje XVII a. II pusėje, Nuo gotikos iki romantizmo. Senoji Lietuvos dailė, Vilnius 1992, 56-73.

 95. Schweizerisches Künstler Lexicon, B. 2, 1908, 323.

 96. Skrabski Józef, Paolo Fontana nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007.

 97. Słownik artystów polskich, t. VII, Warszawa 2003, 28-32.

 98. Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. Jerzy Lileyko, Lublin 2000.

 99. Vitkauskienė Birutė Rūta, Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje, Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, Vilnius 2006, 46-67.

 100. Wardzyński Michał, Nagrobek Pawła Sapiehy i jego żon w kościele oo. franciszkanów w Holszanach, Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, Warszawa 2004, 99-116.

 101. Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja, Warszawa 2005.

 102. Winiewicz Joanna, Paweł Fontana i inni architekci Fontanowie w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki, 1992, nr. 2, 49-61.

 103. Winiewicz Joanna, Biografia i działalność Pawła Fontany w świetle rachunków dworu Sangószków, Biuletyn Historii Sztuki, 1987, nr. 3⁄4, 323-332.

 104. Žygas Paul K., Dogma, Art and Politics: Roman Aspects of St. Casimir's Chapel in Vilnius, Juornal of Baltic Studies, Volume XXVII, nr. 3, Fall 1996, 175-212.

 105. Žygas Paul K., The Spirit of Austerity and the Materials of Opulence: Architectural Sources of St. Casimir's Chapel in Vilnius, Journal of Baltic Studies, vol. XXXI, nr. 1, Spring 2000, 5-43.

 106. Žygas Paulius K., The Symbolic Geometry of the Baroque Camaldolese Monastery at Pažaislis, Meno istorija ir kritika, nr. 5, Kaunas 2009, 154-180.

 1. Архітэктура Беларусі, Мінск 1993.

 2. Боженова Ольга, Радзивиловский Несвиж, Минск 2007.

 3. Габрусь Тамара, Мураваныя харалы. Сакральная архітэктура Беларускага барока, Мінск 2001.

 4. Гардзеев Юры, Магдэбургская Гародня, Гародня-Wrocław, 2008.

 5. Губина В. В. Положение православных и католических храмов на Беларуси в ХIХ в. Cравнительный анализ, Конференции / VI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. 2000 г., "Сайт прихода иконы Всех скорбящих Радость".

 6. Каталіцкія храмы на Беларусі, Мінск 2001.

 7. Лазука Баріс, Беларускае барока, Мінск 2001.

 8. Страчаная спадчына, рэд. Тамара Габрусь, Мінск 2003.

 9. Чантурия Владимир, История архитектуры Белорусии, т. 1, Минск 1985.

 10. Шаланда Аляксей, Род Антонія дэ Кгрыпа, муляра замка Гарагзенскага, ў канцы ХVІ — першай палове ХVІІ ст. Castrum, urbis et bellum. Баранавічы 2002, 402-414.

bottom of page